Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu_ SAGT     

SAGT_ Slovak Association for Gestalt Therapy

ETICKÝ KÓDEX A KÓDEX PRE VYKONÁVANIE ODBORNEJ PRAXE


ÚVOD::

Toto je nové vydanie Etického kódexu a kódexu  pre vykonávanie odbornej praxe pre všetkých individuálnych a inštitucionálnych členov Európskej asociácie pre Gestalt terapiu (EAGT). Kódex má dvojaký účel: po prvé, definuje všeobecné hodnoty a princípy a zavádza štandardy vykonávania odbornej praxe pre Gestalt terapeutov a tréningové inštitúty pre výcvik v Gestalt psychoterapii; po druhé, informuje a chráni verejnosť, ktorá ich služby vyhľadá. Gestalt terapeuti sú zodpovední za dodržiavanie princípov obsiahnutých v tomto kódexe, ktorý majú chápať ako základ pre dobrú prax; nie len ako súbor minimálnych požiadaviek.

Cieľom týchto princípov je nielen ochrana klientov, ale aj ochrana terapeutov v ich práci prostredníctvom zavedenia štandardov vykonávania praxe, ktoré objasňujú a vymedzujú jej hranice a zodpovednosť pri jej vykonávaní.

Všeobecným cieľom psychoterapie je podporovať blaho jednotlivcov, skupín a komunity v ich spoločenskom kontexte a v kontexte ich prostredia v rámci psychoterapeutického vzťahu (ktorý je preferovaným prostredím pre psychoterapiu). Gestalt terapia uznáva tieto všeobecné ciele, zvlášť subjektívnosť blaha jednotlivca ako fenomenologickej bytosti v rámci jej poľa. Keďže realizácia tohto špecifického cieľa sa implementuje cez dialóg, ktorý vychádza z rešpektovania nezávislosti a self-regulácie jednotlivca, tento kódex vykonávania praxe ponúka spôsob riešenia problémov medzi dvomi alebo viacerými stranami. Na rozdiel od hierarchického systému založeného na posudzovaní ľudí a vyvodzovaní dôsledkov, dosahuje Gestalt terapeut riešenie problémov cez dialóg a výmenu názorov.

Tento kódex platí pre všetkých individuálnych a inštitucionálnych členov Európskej asociácie pre Gestalt terapiu na medzinárodnej úrovni. V prípade, že sa medzi týmto kódexom a národnými kódexmi vyskytne nesúlad, prednosť majú národné kódexy. Tento kódex sa môže revidovať v prípade, že bude nedostačujúci v rámci jeho implementácie ako štandardu pre vykonávanie odbornej praxe.

Kódex je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť uvádza tie hodnoty a princípy, ktoré sú nescudziteľnými právami človeka. Druhá časť obsahuje smernice ako si tieto práva ctiť a chrániť ich.

Všetci členovia EAGT súhlasia s tým, že budú mať vlastné postupy na podávanie sťažností za účelom oznámenia a posúdenia porušení ich etického kódexu a kódexu pre vykonávanie odbornej praxe.

Etický výbor EAGT je zodpovedný za poskytovanie prehľadu o Etickom kódexe a postupoch pre podávanie sťažností pre účely národných zastrešujúcich organizácií a kde je to relevantné, aj pre národné akreditačné organizácie.

EAGT podporí tie krajiny, ktoré Etický kódex nemajú, v procese tvorby takého kódexu a jeho zavedenia do praxe, ktorý je v súlade so štandardmi EAGT a berie do úvahy kultúrnu rozmanitosť alebo podmienky poľa (napr. právne, politické). EAGT taktiež podporí každú národnú zastrešujúcu organizáciu vo vytváraní a dodržiavaní Etického kódexu a postupov pre podávanie sťažností v prípade, že tieto zatiaľ neexistujú. Postup pre podávanie sťažností v časti C tohto dokumentu je postup, ktorý sa uplatňuje v prípade sťažnosti na člena EAGT, žijúceho v krajine, ktorá nemá žiadnu národnú akreditačnú organizáciu alebo národnú psychoterapeutickú organizáciu alebo žiadnu národnú organizáciu pre Gestalt terapiu, ktorá by mala zároveň aj Etický kódex a postupy pre podávanie sťažností.

V krajinách, kde takéto organizácie existujú, sa arbitrom pre EAGT stáva národná akreditačná organizácia, ktorá poskytne priestor na konečné odvolanie v prípade, že neboli uplatnené správne postupy.


ETICKÝ  KÓDEX


Uznanie rovnocennosti hodnoty ľudí


Rešpekt k jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti človeka


Uznanie rovnocennosti ľudí z hľadiska rasy, pôvodu, etnickej príslušnosti, pohlavia, sexuálnej identity či preferencie, zdravotného postihnutia, veku, náboženstva, jazyka, sociálneho či ekonomického postavenia a potreby spirituality


Uznanie významu nezávislosti a self-regulácie jedinca v kontexte    interpersonálnych vzťahov založených na kontakte.


KÓDEX  VYKONÁVANIA ODBORNEJ  PRAXE  V GESTALT  PSYCHOTERAPII


B.1. Odborná spôsobilosť

B.1.1Gestalt terapeut príjme len tie úlohy, u ktorých vie, že má alebo by mal mať potrebnú odbornú spôsobilosť k tomu, aby sa im venoval a ukončil ich spôsobom, ktorý je prospešný pre klientov proces.

B.1.2Pokiaľ Gestalt terapeut v priebehu práce s klientom narazí na limity svojej odbornej spôsobilosti, buď klienta odporučí k inému odborníkovi alebo nadviaže spoluprácu s iným odborníkom.

B.1.3Prvým  krokom v tomto procese je zmena pôvodného kontraktu s klientom. Pokiaľ chce terapeut pokračovať v práci s klientom, znamená to, že podnikne potrebné kroky k zvýšeniu svojej odbornej spôsobilosti. Tie môžu zahŕňať nasledovné:

B.1.3.1Terapeut dôkladne zváži,  či sa dá jeho odborná spôsobilosť plne uplatniť v prospech klienta pre oblasť, ktorej sa terapeutická práca týka. Pokiaľ Gestalt terapeut dospeje k záveru, že súvisiaca oblasť, jej štruktúra, hranice a účel, ktorý je pre ňu dominantný, je nejakým spôsobom v rozpore alebo obmedzuje jeho odbornú spôsobilosť, ktorá je potrebná pre podporu ďalšieho klientovho procesu, zdrží sa akejkoľvek ďalšej práce v tejto oblasti.

B.1.3.2Gestalt terapeut pri probléme klienta, ktorý presahuje jeho odbornú spôsobilosť,  vyhľadá podporu a konzultácie u skúsenejších kolegov zameraných na objasnenie ťažkostí súvisiacich s problémovou oblasťou.  

B.1.3.3Gestalt terapeut vyhľadá individuálnu alebo skupinovú supervíziu na základe toho, ktorý typ supervízie najlepšie poslúži podpore a objasneniu jeho situácie.

B.1.3.4Gestalt terapeut si buduje sieť kontaktov s inými profesijnými skupinami a inštitúciami (napr. s klinikami), aby pre klienta zaistil potrebné diagnostické a terapeutické služby a dostupnosť pomoci pre klienta pre prípad, ak sa terapeut dostane na hranu svojej odbornej spôsobilosti. 

B.1.4.Gestalt terapeut chráni svoju prácu a profesiu všeobecne pred akýmkoľvek nekvalifikovaným konaním, projektmi alebo postupmi (semináre, prednášky, rozhovory vo verejných médiách), ktoré nie sú v súlade  s prijatými profesijnými štandardmi.

B.1.5.Gestalt terapeut vyhľadá individuálnu terapiu v prípade takých problémov vo svojej terapeutickej práci, ako sú  osobné krízy, príznaky vyhorenia a/alebo ťažkostí s ustrážením si hraníc intimity a príťažlivosti smerom ku klientovi.

B.1.6Metodologický a technický prístup musí v terapeutickom procese slúžiť terapeutickým cieľom a vývojovým požiadavkám klienta, tak ako boli dohodnuté v kontrakte. Gestalt terapeut si uvedomuje, že akékoľvek prehrávanie situácií a zážitkov, obzvlášť expresívnych a katarzných, vyžaduje dedramatizáciu, ktorá sa dosahuje prostredníctvom ich podrobného a dôkladného spracovania.

B.1.7V procese celoživotného vzdelávania sa Gestalt terapeut stará o to, aby si v jeho priebehu rozširoval a prehlboval odbornú a osobnú spôsobilosť. Gestalt terapeut je otvorený dôležitým poznatkom a vývoju, ktoré tento proces ovplyvňujú, či už na poli Gestalt psychoterapie alebo v iných oblastiach a smeroch psychoterapeutického výskumu a praxe so zreteľom na ich prínos pre klienta.

B.1.8Gestalt terapeut vedie dôkladnú dokumentáciu o svojej diagnostickej a terapeutickej práci s klientom a dodržiava národné pravidlá pre vedenie a uchovávanie dokumentácie a požadované bezpečnostné opatrenia. Dôkladná dokumentácia znamená to, že spôsob jej vedenia je v súlade s vedeckou úrovňou presadzovanou prostredníctvom národných smerníc pre psychoterapiu a dodržiava objektivitu a jasnosť potrebnú  k tomu, aby tejto dokumentácii a jej obsahu porozumel a zvládol ju aj iný terapeut.


B.2 Vzťah klienta a terapeuta  

B.2.1 Vzťah klienta a terapeuta je profesionálny vzťah, v ktorom je hlavným terapeutovým záujmom prospech klienta.

B.2.2 Gestalt terapeuti uznávajú význam tohto vzťahu pre účinnú terapiu a sú si vedomí moci a vplyvu a aspektov závislosti, ktoré sú tejto situácii vlastné a môžu z nej vyplynúť. Gestalt terapeut bude konať spôsobom, ktorý je v súlade s týmto poznaním a nebude využívať či zneužívať klientov finančne, sexuálne, emocionálne, politicky či ideologicky pre vlastný osobný prospech či potreby alebo pre záujmy iných osôb či inštitúcií.

B.2.3 Gestalt terapeuti si uvedomujú to, keď sa iné vzťahy či externé záväzky dostávajú do konfliktu so záujmami klienta. V prípade takéhoto konfliktu záujmov má Gestalt terapeut zodpovednosť otvorene ho vniesť do terapeutického vzťahu a podniknúť nevyhnutné kroky na jeho vyriešenie.

B.2.4 Fyzický kontakt v terapeutickom procese je zameraný výlučne na prospech klienta a vyžaduje osobitú odbornú reflexiu a opatrnosť. Pre používanie fyzického kontaktu v terapeutickom procese je určujúci klientov súhlas.

B.2.5. Gestalt terapeuti si uvedomujú, že dvojité vzťahy, ako sú zamestnanec, blízky priateľ, príbuzný, sused či partner, sú nezlučiteľné s terapeutickým procesom.

B.3 Dôvernosť informácií

Všetky výmeny medzi Gestalt terapeutom a klientom sú považované za dôverné a podliehajú článku B 7 (nižšie).

Uchovávanie klientových osobných údajov, vrátane poznámok z terapeutických sedení, sa riadi príslušnými národnými právnymi a odbornými predpismi.

Gestalt terapeut dbá o to, aby sa osobné identifikačné informácie o klientoch neprenášali cez prekrývajúce sa siete dôverných vzťahov, napr. v supervízii. 

Pokiaľ chce Gestalt terapeut použiť špecifické informácie z práce s klientom v prednáške alebo publikácii, musí si vyžiadať súhlas klienta a dodržať striktnú anonymitu mien/údajov prostredníctvom maskovania jeho identifikačných údajov, na proces orientovaného prístupu, kombinovania príbehov, alebo uvedenia iného kolegu ako autora, čím zabezpečí, že klient nebude identifikovaný.

Pokiaľ Gestalt terapeut chce použiť špecifický prípadový materiál pre prípadovú štúdiu, správu alebo publikáciu, získa – tam, kde je to možné – klientov informovaný súhlas a chráni jeho anonymitu.

Podmienkou fotografovania, video alebo audio nahrávania je súhlas klienta alebo písomný súhlas jeho zákonného zástupcu.

Keď chce Gestalt terapeut o klientovi získať nejaké dôležité údaje od iných odborníkov alebo inštitúcií, dodržiava práva klienta tak, ako to stanovuje národná legislatíva. To sa týka i zaobchádzania s písomnými údajmi o klientovi. 

Gestalt terapeut berie do úvahy právo klienta nazrieť do písomných záznamov o jeho osobe v súlade s ustanoveniami relevantných národných právnych predpisov a rozlišuje to, ako s týmito záznamami zaobchádza smerom ku klientovi.

Keď údaje o klientovi žiadajú verejné alebo súkromné inštitúcie (súdy, poisťovne atď.), Gestalt terapeut sa riadi platnými právnymi predpismi krajiny. Gestalt terapeut  komunikuje o tejto skutočnosti s klientom a postupuje spôsobom, ktorý je najviac prospešný pre terapeutický proces.

Pokiaľ je klient podľa zákona považovaný za maloletého, Gestalt terapeut aplikuje na terapeutický vzťah všetky vyššie uvedené pravidlá. Okrem toho sa riadi právnymi a odbornými predpismi pre podávanie informácií referátom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately o prípadoch zneužívania, týrania alebo iných foriem závažného zanedbania starostlivosti.


B.4 Kontrakt s klientom                     

Akýkoľvek kontrakt – písomný alebo ústny - medzi Gestalt terapeutom a klientom je pre obe strany záväzný.

Pri uzatváraní terapeutického kontraktu s potenciálnym klientom, Gestalt terapeut jasne a otvorene klienta informuje o svojej odbornej spôsobilosti, kvalifikácii a skúsenostiach.

Gestalt terapeut použije postup pre prijímanie nových klientov, ktorý  je v zhode s takýmito postupmi bežnými v mieste, kde prevádzkuje svoju prax.

Gestalt terapeut preberie s klientom každé nahrávanie, filmovanie či pozorovanie terapeutických sedení a uzatvorí s ním o tom kontrakt.    

Kontrakt s klientom – písomný alebo ústny – jasne definuje výšku platieb, spôsob úhrady, miesto konania terapeutických sedení, prerušenie a rušenie stretnutí klientom alebo terapeutom. Príkladom prerušenia môžu byť dovolenky, iné pracovné záväzky, choroba, atď. Dĺžka terapie, postúpenie klienta inému terapeutovi a ukončenie terapie sa prediskutuje  s klientom s cieľom dosiahnutia vzájomného súhlasu o týchto záležitostiach.

V prípade osobnej krízy či choroby, Gestalt terapeut vstúpi do supervízie a pokúsi sa  znovu nastoliť profesionálny vzťah.

Gestalt terapeut zabezpečí, že počas terapeutického vzťahu nedôjde k žiadnej interakcii či už s osobou, princípom alebo hodnotením, ani s hodnotením alebo záujmami iných osôb, a to bez ohľadu na mieru angažovanosti vo vzťahu, ktoré by mohli narúšať terapeutický vzťah a proces, bez predchádzajúceho súhlasu klienta.

Akákoľvek zmena vo vyššie uvedených podmienkach vyžaduje nové prejednanie pôvodného kontraktu.


B.5 Reklama

Reklama sa obmedzí na popisné vyjadrenie dostupných služieb a kvalifikácie osoby, ktorá ich poskytuje. Reklama nebude obsahovať odporúčania, porovnávacie tvrdenia a nijakým spôsobom nebude naznačovať, že ponúkané služby sú účinnejšie ako služby,

ktoré ponúkajú iní kolegovia či terapeutické smery alebo organizácie.

Reklama sa riadi národným kódexom a pravidlami a predpismi právnych a profesijných organizácií.


B.6 Bezpečie

Gestalt terapeut urobí všetky možné opatrenia, aby klient neutrpel v priebehu terapeutických sedení v prostredí, kde terapia prebieha, žiadnu fyzickú či psychickú ujmu.

Gestalt terapeut zabezpečí súkromie pre účely terapeutických sedení tak, aby ich bez informovaného súhlasu klienta nepočula, nenahrávala alebo nepozorovala žiadna iná osoba okrem terapeuta.

Od Gestalt terapeutov a inštitúcií sa vyžaduje, aby boli pri výkone praxe primerane kryté poistením v prípade nutnosti náhrady ujmy škody vzniknutej pri výkone povolania (pokiaľ je takéto poistenie v ich krajine dostupné).


B.7 Mimoriadne okolnosti

Niekedy dochádza k okolnostiam, keď je klientova schopnosť sebaovládania nedostatočná a Gestalt terapeut musí podniknúť kroky na ochranu klienta či jeho okolia. Kedykoľvek je to za týchto okolností možné, je treba sa usilovať o klientov informovaný súhlas k zmene dohody týkajúcej sa dôvernosti informácií, pokiaľ neexistuje odôvodnený predpoklad, že klient už nie je ochotný alebo schopný prebrať za svoje konanie zodpovednosť.

Pri kontakte s klientom, ktorý Gestalt terapeut vyhodnotí tak, že môže viesť k mimoriadnym okolnostiam, požiada klienta o meno ďalšej osoby, ktorú môže o takejto udalosti  upovedomiť. V tomto prípade sa porušenie dohody o dôvernosti  informácií obmedzí striktne na fakty a dobu nevyhnutnú na to, aby klient znovu získal schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje konanie.

V prípade mimoriadnej situácie jednotlivca alebo skupiny (napr.: ohrozenie života jednotlivca či skupiny, sociálne nepokoje, vojna,  prírodné pohromy atď.), Gestalt terapeut zváži špecifický kontext a bude chrániť klientovu autonómiu a profesionálnu dôvernosť informácií, pokiaľ mu to okolnosti dovolia.

Gestalt terapeut bude chrániť klientovu autonómiu a profesionálnu dôvernosť  informácií v tých prípadoch, keď je psychoterapeutický proces súčasťou širšieho procesu týkajúceho sa klientovho zdravia. Jedná sa zvlášť o prípad, keď psychoterapeutická práca začala „z poverenia“ (práca v nemocnici, práca s organizáciami, práca s maloletými, atď.) alebo v tíme s ďalšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Túto zmluvnú spoluprácu Gestalt terapeut objasní už v úvodnom štádiu uzatvárania kontraktu s klientom a inými osobami/odborníkmi, ktorých sa týka. Tretie strany bude kontaktovať až po získaní klientovho súhlasu.


B.8 Zaobchádzanie s rolou terapeuta v spoločnosti

Zákon. Gestalt terapeut je oboznámený s aktuálnym znením zákona svojej krajiny upravujúcim jeho odbornú prácu a vedenie praxe či inštitúcie a starostlivo dodržiava platné právne predpisy.

Výskum. Gestalt terapeut je otvorený spolupráci a prispeniu k výskumu, ktorý napomáha ďalšiemu vývoju odbornej terapeutickej a diagnostickej práce a sprístupňuje svoju vlastnú výskumnú prácu terapeutickej komunite.

Vo svojej výskumnej práci Gestalt terapeut dodržiava pravidlá, ktoré rešpektujú prácu jeho kolegov; dodržiava autorské práva všetkých odborných prác.

Zodpovednosť voči kolegom a ďalším osobám. Gestalt terapeut sa za svoju prácu v primeranej miere zodpovedá kolegom a zamestnávateľovi a berie pritom do úvahy predovšetkým povinnosť rešpektovať súkromie, potreby a autonómiu klienta a tiež dohodu o dôvernosti informácií uzatvorenú s klientom.

Gestalt terapeut sa zdrží akéhokoľvek verejného či súkromného propagovania svojich služieb, prác a odborných kvalít. /nad rámec bodu B.5/

Gestalt terapeut dodržiava odborné predpisy krajiny upravujúce informovanie o dostupnosti svojej praxe na vývesných tabuliach, v novinách, telefónnych zoznamoch alebo na internete.

Verejnosť nesmie byť zavádzaná informáciami o dostupnosti nejakej služby či odbornosti, ktorá v skutočnosti nie je ponúkaná, lebo  to klienta môže pripraviť o využitie takejto služby či odbornosti inde.

Gestalt terapeut pred klientom nezamlčuje informácie o dostupnosti pomoci a odborných službách, ktoré ponúkajú iní kolegovia a inštitúcie.

Gestalt terapeut, aj na verejnosti, rešpektuje prácu iných kolegov a zdrží sa komentárov o nespôsobilosti iných teoretických modelov, smerov alebo kolegov v iných odborných pozíciách.

Gestalt terapeut neprijme úlohu alebo projekt, do ktorého je už zaangažovaný iný kolega, hlavne ak medzi konkrétnym klientom a iným terapeutom existuje terapeutický kontrakt. V prípade pochybností, a po získaní informovaného súhlasu klienta, Gestalt terapeut vstúpi do dialógu s týmto kolegom.

Gestalt terapeut neprijme finančný alebo osobný prospech za odporučenie klientov k inému kolegovi alebo inej inštitúcii.

Gestalt terapeut, ktorý má vedomosť o takom správaní niektorého kolegu,  ktoré môže poškodzovať dobré meno psychoterapie ako odboru, má povinnosť v tejto veci konfrontovať daného kolegu a/alebo jeho profesijnú organizáciu.

Škodlivé aktivity. Gestalt terapeut sa nebude zapájať do oficiálnych a súkromných aktivít, ktoré môžu poškodiť povesť a etiku jeho profesionálneho správania a role, ako aj povesť profesie samotnej.

Politické aspekty terapeutickej práce. Gestalt terapeut si je vedomý spoločenských a politických dopadov svojej práce a spoločenských a politických aspektov, ktoré ovplyvňujú kontext klientov.

Psychoterapeutický výcvik a vzdelávanie. Úlohou psychoterapeutického vzdelávania je objektívnym a komplexným spôsobom oboznámiť študentov s teoretickým, metodologickým a technickým pokrokom dosiahnutým v psychoterapii všeobecne, a predovšetkým  v Gestalt terapii.  Osobné názory vyučujúceho musia byť jasne pomenované ako osobné. Je dôležité nevzbudzovať žiadne falošné očakávania, predovšetkým čo sa týka oficiálneho uznania konkrétneho vzdelávania zo strany národných orgánov a zákonov upravujúcich psychoterapeutický výcvik, alebo oprávnenia označovať sa titulom „psychoterapeut“, ako aj hradenia psychoterapie zdravotnými poisťovňami.

Inštitúty pre výcvik v Gestalt psychoterapii overujú kvalifikáciu, očakávania a psychickú a fyzickú vhodnosť uchádzačov o výcvik a poskytujú im jasné a úplné informácie o študijnom programe a interných pravidlách.

Inštitúty pre výcvik v Gestalt psychoterapii garantujú kvalitu vzdelávania ako z hľadiska špecifickej odbornej spôsobilosti trénerov a supervízorov výcviku, tak aj z hľadiska koherentnosti študijného programu. Zabezpečujú  vnútornú kontrolu, ktorej účelom je overenie kvality vzdelávania, a vytvárajú priestor a miesto pre zdokonaľovanie a porovnávanie metodológie výučby.

Vzťah medzi učiteľmi a študentmi a medzi inštitútmi musí byť jasný a transparentný. Gestalt terapeuti, ktorí učia, si uvedomujú špecifickú povahu vzťahu medzi učiteľmi a študentmi a nezneužívajú tento vzťah pre vlastný prospech. Sú si vedomí  predovšetkým aspektov závislosti, idealizácie a hodnotenia, ktoré sú v takomto vzťahu prítomné. Inštitúty zabezpečujúce výcvik vypracujú smernice upravujúce vzťah vyučujúci - študent a vytvoria priestor na prinášanie a riešenie problémov. 

Inštitúty pravidelne overujú, či študent získava výcvik na dostatočnej úrovni a vytvárajú za týmto  účelom vhodné a transparentné štruktúry.

Etické princípy pre vedenie a usmerňovanie vzťahu medzi klientom a terapeutom a zaobchádzanie s rolou terapeuta v spoločnosti platia rovnako pre oblasť výučby a tréningov ako pre vyučujúcich a študentov (odbornosť, dôvernosť informácií, vzťahové otázky, kontrakt a bezpečie).

Študent vo výcvikovej terapii musí byť uchránený pred možnými nedorozumeniami v dôsledku nejasnosti roly výcvikového terapeuta, ktorý sa nezúčastňuje oficiálneho procesu hodnotenia, ktorého účelom je ohodnotiť pokrok a pripravenosť jeho študenta.

Inštitúty u svojich lektorov a trénerov overujú a zabezpečujú primerané osobné, didaktické, klinické a vedecké kvality. Je nutné zaistiť odbornú výmenu medzi terapeutmi, ktorí učia, ich povinnú supervíziu a ďalší výcvik a rozvoj.

Ak Gestalt terapeut u seba zistí konflikt medzi odlišnými alebo viacerými etickými princípmi a požiadavkami a nie je  schopný tento konflikt vyriešiť sám, či s pomocou intervízie a supervízie, obráti sa na etický výbor zriadený v jeho inštitúte alebo profesijnej organizácii, za účelom získať potrebné poradenstvo.


B.9 Vzťah s bývalými klientmi

Gestalt terapeut zostáva plne zodpovedný za vzťahy s bývalými klientmi a súčasnými frekventantmi výcvikov.


B.10 Súdne konanie

Gestalt terapeut, ktorý je členom EAGT a je súdom uznaný vinným zo spáchania nejakého trestného činu alebo je účastníkom občiansko-právneho sporu iniciovaného nejakým klientom, ktorý sa skončí v prospech klienta, o tom bude informovať vedenie EAGT.